Všeobecné licenční podmínky

PRE POUŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL

(ďalej aj ako ,,VLP“)

1. PREAMBULA

Spoločnosť GOPALL s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 606 252, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140734/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) je vlastníkom a oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Platformy a obsahu v nej publikovaného (najmä, avšak nie výlučne, softvéru, označení, log, ochranných známok a pod.), s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích osôb a tento nesmie byť bez súhlasu Spoločnosti žiadnym spôsobom použitý. Jeho uvedenie v Platforme nesmie byť chápané ako priame, či nepriame, ani iné udelenie licencie alebo práva, resp. súhlasu na použitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva Spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany bez súhlasu Spoločnosti.

Tento dokument predstavuje VŠEOBECNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL (ďalej aj ako ,,VLP“) uzatvárané medzi Spoločnosťou a Užívateľom pri požívaní Platformy a poskytovaní Služieb zo strany Spoločnosti Užívateľovi.

Pojmy používané v týchto VLP majú ten istý význam ako pojmy používané vo VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH PRE POUŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL (ďalej aj ako ,,VOP“).

Predchádzajúca akceptácia týchto VLP Užívateľom je podmienkou pre zobrazenie a používanie Platformy.

Ak Užívateľ nesúhlasí s týmito VLP (celkom alebo z časti) alebo vystupuje ako fyzická osoba (spotrebiteľ), nie je oprávnený používať Platformu, ani registrovať sa na nej. V prípade, ak je už Užívateľ registrovaný, tak je povinný Platformu prestať používať a registráciu si bezodkladne zrušiť. Spoločnosť je oprávnená účet fyzickej osoby (spotrebiteľa) zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ akceptovaním a súhlasom s týmito VLP vyhlasuje, že má plnú potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvoriť a plniť túto dohodu založenú súhlasom s VLP, je oprávnený odsúhlasiť tieto VLP a dodržiavať ich ustanovenia. Za pravdivosť a úplnosť tohto vyhlásenia zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť má plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť registráciu alebo zrušiť registráciu alebo neumožniť Užívateľovi registráciu a vytvorenie Účtu v Platforme, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa zmeniť alebo doplniť ustanovenia týchto VLP a akékoľvek iné dokumenty, na ktoré VLP odkazujú. Zmena alebo doplnenie VLP nadobúda účinnosť ich zverejnením na webovej stránke www.gopall.com, ak nebude v zmenených alebo doplnených VLP uvedené inak. Ďalšie používanie Platformy Užívateľom po nadobudnutí účinnosti zmeny alebo doplnenia VLP, bude považované za súhlas so zmenami a doplnením VLP. Ak so zmenou alebo doplnením VLP Užívateľ nesúhlasí, tak je povinný ukončiť používanie Platformy a zrušiť si svoju registráciu v nej.

1. LICENCIA NA POUŽÍVANIE PLATFORMY

1.1. Spoločnosť týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie Platformy.

1.2. Spôsob použitia licencie, t.j. používanie Platformy je povolené len na účely uvedené vo VOP a VLP a za účelom používania funkcií, ktoré Platforma poskytuje. Používanie Platformy je výhradne obmedzené na použitie Užívateľom a to výučne v súvislosti s prístupom Užívateľa k Platforme a jej používaním obvyklým spôsobom na účely, na ktoré je určená. Používanie Platformy na akýkoľvek iný účel a/alebo iným spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti zakázané.

1.3. Užívateľ nie je oprávnený na iné použitie Platformy, najmä ju nie je oprávnený pozmeňovať kopírovať, vyhotovovať rozmnoženiny, upravovať, meniť, spracovávať, adaptovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, licencovať, sublicencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, verejne prezentovať, vysielať, spájať s inými dielami, obchodovať s Platformou alebo inak využívať Platformu.

1.4. Nie je prípustné používanie Platformy (najmä, nie však výlučne) ani na tieto účely:

1.4.1. zasielanie/šírenie nevyžiadaných správ (napríklad formou spamu);

1.4.2. zasielanie/šírenie hromadných dopytov, ktoré nie sú v súlade s účelom a funkciou Platformy;

1.4.3. zasielanie/šírenie všeobecnej reklamy a všeobecných ponúk;

1.4.4. využívanie na nezákonné, ilegálne alebo podvodné účely;

1.4.5. využívanie na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne-záväznými právnymi predpismi;

1.4.6. zasielanie/šírenie nepravdivých alebo klamlivých informácií;

1.4.7. akékoľvek porušovanie práv iných osôb (fyzických alebo právnických);

1.4.8. vytvárané fiktívnych účtov v Platforme;

1.4.9. zhromažďovanie dát, najmä takých, ktoré umožňujú vytvorenie profilu iného užívateľa;

1.4.10. vkladanie dát, ktoré ovplyvňujú funkciu koncového zariadenia alebo softvéru Platformy;

1.4.11. vkladanie, upravovanie, pozmeňovanie, kopírovanie programových kódov;

1.4.12. zasielanie, vkladanie, šírenie obsahov, ktoré Spoločnosť alebo tretie osoby, napríklad iných užívateľov obmedzujú, obťažujú alebo im škodia (ako napríklad výzvy na bojkot, reťazové listy, stalking, hrozby, urážky, ohováranie, diskriminácia, prejavy nenávisti, poškodzovanie podnikateľskej činnosti iných osôb, vyjadrenia sexuálneho charakteru, znázorňovanie brutality, násilia alebo nahoty a pod.);

1.4.13. zasielanie, vkladanie, šírenie obsahov, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, touto Zmluvou alebo na odovzdávanie ktorých Užívateľ nemá oprávnenie.

1.5. Užívateľ nemá právny nárok na dodávky aktualizácií Platformy alebo ďalších dátových nosičov, najmä nemá nárok na zdrojový kód, dekompiláciu alebo pozmenenie Platformy. Užívateľovi sa zakazuje používanie licencovaného softvéru Platformy na jeho ďalší vývoj formou pozmenenej verzie, alebo zhotovovanie kópií v prospech tretích osôb alebo iných užívateľov.

1.6. Udelená licencia oprávňuje Užívateľa výlučne na užívateľské používanie Platformy v súvislosti s plnením jej predmetu. Udelená licencia neoprávňuje Užívateľa na udelenie sublicencie alebo akýmkoľvek spôsobom odovzdávať dáta a možnosti užívania nadobudnuté s týmto softvérom Platformy tretím osobám, najmä neoprávňuje využívať softvér na vlastné ochranné práva týkajúce sa elektronického spracovania dát.

1.7. Používaním Platformy nevzniká Užívateľovi žiadne právo na akúkoľvek úpravu a/alebo zásahy do Platformy, ani na použitie práv patriacich Spoločnosti v súvislosti s Platformou.

1.8. Softvér Platformy a jeho zdrojový kód sú chránené autorskými právami v zmysle právnych predpisov.

1.9. Softvér Platformy zostáva majetkom Spoločnosti. Je možné, že softvér Platformy obsahuje kódy, ktoré sú v duševným vlastníctvom tretích osôb, vrátanie odkazov na tieto kódy napríklad v podobe linkov. Tieto kódy sa Užívateľovi poskytujú touto Zmluvou formou sublicencie na základe licenčných zmlúv alebo ustanovení príslušnej tretej osoby. Užívateľ nie je oprávnený na odstraňovanie upozornení na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v Platforme obsiahnuté.

1.10. Licencia je udelená Spoločnosťou Užívateľovi v územne neobmedzenom rozsahu.

1.11. Licencia je udelená Spoločnosťou Užívateľovi v časovo obmedzenom rozsahu, ktorý je limitovaný iba trvaním právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom. Zánikom právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom zaniká automaticky aj táto licencia.

1.12. Licencia je udelená Spoločnosťou Užívateľovi vo vecne obmedzenom rozsahu, ktorý sa vzťahuje len na zadávanie a získavanie špecifických komerčných/obchodných dát prostredníctvom Platformy v rámci riadnej obchodnej činnosti Užívateľa, ktorá musí byť v súlade s právnymi predpismi, VOP a VLP. Spoločnosť po dobu trvania právneho vzťahu umožní Užívateľovi prístup k Platforme vo forme online registrácie prostredníctvom internetového rozhrania k súčasnému hardvérovému a softvérovému prostrediu Užívateľa do ktorého sa bude následne prihlasovať a využívať ho pomocou kombinácie užívateľského mena a hesla.

1.13. Výber, nákup a inštaláciu potrebného hardvéru a softvéru pre používanie Platformy zaistí výhradne Užívateľ na svoje vlastné náklady a zodpovednosť.

1.14. Užívateľ berie na vedomie, že softvér Platformy umožňuje Užívateľovi prístup k používateľskému systému Platformy spoločne s ďalšími užívateľmi bez nároku na uprednostnenie pred ostatnými užívateľmi.

1.15. Užívateľ berie na vedomie, že Platforma sa prevádzkuje na serveroch pripojených na internet, ktoré sú dostupné výlučne pomocou online internetových spojení.

1.16. Užívacie právo k Platforme priznané Užívateľovi platí pre individuálne dojednaný počet samostatných prístupov a je nedeliteľné, neprenosné a neprevoditeľné na tretie osoby (t.j. prevod a prechod práv a povinností je vylúčený).

1.17. Licencia na používanie Platformy je pre Užívateľa poskytovaná bezodplatne.

2. OPTIMALIZÁCIA, ÚDRŽBA A DOSTUPNOSŤ PLATFORMY

2.1. Spoločnosť je oprávnená vykonávať optimalizáciu, ďalší vývoj, zmeny funkcií a úpravy Platformy tak, aby tým neboli obmedzené podstatné výkonové vlastnosti Platformy ani Užívateľ pri používaní Platformy.

2.2. Spoločnosť nie je povinná zabezpečiť neustálu a nepretržitú dostupnosť Platformy s čím Užívateľ súhlasí. Spoločnosť sa však zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby ju v primeranej možnej miere zabezpečila a opravila akékoľvek chyby, resp. problémy.

2.3. Plánovanú údržbu a aktualizácie Platformy vykonáva Spoločnosť v pracovné dni podľa možností od 00.00 do 04.00 hod. (SEČ/SELČ) a cez víkendy po celý deň. O termínoch plánovanej údržby bude Spoločnosť informovať Užívateľa aj zaslaním e-mailovej správy na adresu Užívateľa uvedenú v systéme Platformy a to podľa možnosti aspoň (3) tri dni vopred.

3. UŽÍVACIE PRÁVO K PLATFORME

3.1. Používanie Platformy Užívateľom je povolené len spôsobom a na účely uvedené vo VOP a VLP. Používanie na iný účel a iným spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti zakázané.

3.2. Užívacie právo k Platforme sa vzťahuje len na zadávanie a získavanie špecifických komerčných/obchodných dát v rámci riadnej obchodnej činnosti Užívateľa, ktorá musí byť v súlade s právnymi predpismi, VOP a VLP.

3.3. Platforma najmä (nie však výlučne):

a) umožňuje zadávať Užívateľovi v systéme Platformy Objednávky Služieb a používať užívateľské funkcie Platformy,

b) umožňuje Užívateľovi sledovať informácie o nahlásenej Vykládke a Nakládke EUROPALIET,

c) umožňuje Užívateľovi sledovať informácie o stave Objednávok, stave Účtu, zostatku Kreditu a pod.,

d) umožňuje Užívateľovi nahrávať a odosielať Spoločnosti v systéme Platformy dokumenty a ich prílohy na účely definované v systéme Platformy, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zmluvného vzťahu,

e) umožňuje Užívateľovi sledovať informácie o počte a štandarde vyložených a naložených EUROPALIET,

f) umožňuje Užívateľovi sledovať hodnotu jednotlivých úkonov v reálnom čase.

3.4. Všetky údaje/informácie uvádzané Užívateľom (vrátane údajov o Užívateľovi, ako aj údaje uvádzané v komunikácii so Spoločnosťou) musia byť aktuálne, uvedené pravdivo, úplne, v požadovanej forme a rozsahu. Na vyžiadanie Spoločnosti musia byť tieto údaje/informácie zo strany Užívateľa doložené a riadne preukázané v rozsahu a spôsobom požadovaným Spoločnosťou.

3.5. Užívateľ je povinný Spoločnosť bezodkladne informovať o každej zmene, ktorá sa týka Užívateľa a ktorá je relevantná pre obchodný, živnostenský, či iný zákonom vedený register. Týka sa to predovšetkým zmien právnej formy podnikania, zmien adresy, či zmeny osôb oprávnených zastupovať a konať v mene a na účet Užívateľa zapísaných v obchodnom, živnostenskom alebo inom zákonom vedenom registri.

3.6. Pokiaľ Spoločnosť na základe informácií z verejne dostupných registrov zistí, že údaje o Užívateľovi sú neúplné a/alebo nesprávne, môže Spoločnosť daného Užívateľa o týchto nedostatkoch informovať. Pokiaľ Užívateľ svoje údaje nedoplní alebo neopraví ani do 5 dní po získaní informácie od Spoločnosti, tak je Spoločnosť Užívateľom splnomocnená, nie však povinná, jeho údaje v jeho mene a na jeho zodpovednosť v databáze informácií Platformy o Užívateľovi doplniť, či opraviť podľa oficiálnych údajov uvádzaných v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom zákonom vedenom registri.

3.7. Je povinnosťou Užívateľa uvádzať a udržiavať údaje v databáze informácií Platformy o Užívateľovi aktuálne, presné a úplné, t.j. nie je povinnosťou Spoločnosti tieto informácie iniciatívne zisťovať a zosúlaďovať.

3.8. Za uvedenie, resp. udržiavanie neaktuálnych, nepresných a neúplných informácií o Užívateľovi v rámci užívania Platformy zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ a nie Spoločnosť.

3.9. Spoločnosť si vyhradzuje právo zablokovať alebo prerušiť pri porušení vyššie uvedených bodov 3.4 až 3.6 tohto článku VLP prístup Užívateľa do Platformy.

3.10. Spoločnosť si vyhradzuje právo prerušiť spojenie Užívateľa s používateľským systémom Platformy a vymazať všetky dáta alebo ich časť, pokiaľ zistí, že Užívateľ úmyselne o sebe alebo o inej osobe uvádza neúplné a/alebo nesprávne údaje s cieľom vytvárania fiktívnych účtov s úmyslom poškodiť alebo uviesť do omylu iných užívateľov Platformy alebo Spoločnosť.

3.11. Akékoľvek dáta poskytované/získané z Platformy môžu byť extrahované výlučne prostredníctvom integrovaných funkcií export alebo tlač.

3.12. Databáza Platformy je ponúkaná na používanie Užívateľa v obvyklom rozsahu riadnej obchodnej činnosti. Kopírovanie databázy Platformy alebo jej častí je z dôvodu ochrany autorských práv zakázané.

3.13. Pre automatizované využívanie Platformy, či už formou rozhrania, cudzieho softvéru, robotov, skriptov alebo iných pomôcok, ktoré sú odlišné od štandardov bežných prehliadačov, ako sú napr. Chrome, Firefox, Opera alebo Internet Explorer, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti.

3.14. Spoločnosť si vyhradzuje právo prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva Užívateľa, ak tento svojím individuálnym správaním pri používaní Platformy zaťažuje zdroje Spoločnosti takým spôsobom, ktorý zhoršuje primeranú distribúciu serverovej kapacity alebo úložnej kapacity, ktoré sú k dispozícii.

3.15. Spoločnosť je oprávnená prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva Užívateľa, ako aj právo prerušiť spojenie Užívateľa s používateľským systémom Platformy a vymazať dáta, pokiaľ tým bude môcť predísť alebo ukončiť porušovanie zmluvných ustanovení alebo platných právnych predpisov alebo VOP alebo VLP alebo dobrých mravov zo strany Užívateľa. To isté sa vzťahuje aj na prípady, kedy je existencia softvéru Platformy alebo používateľského systému Spoločnosti technicky alebo právne ohrozovaná Užívateľom.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Tieto VLP a vzťahy medzi Spoločnosťou a Užívateľom sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku (s vylúčením jeho kolíznych noriem). Užívateľ súhlasí, aby s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi Spoločnosťou a Užívateľom vznikne/môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde podľa vecnej a miestnej príslušnosti v zmysle slovenských procesných právnych predpisov, ak je Užívateľ zahraničným subjektom, tak podľa sídla Spoločnosti.

4.2. Tieto VLP spoločne s dokumentami, na ktoré VLP odkazujú a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými Spoločnosťou v Platforme predstavujú úplnú dohodu medzi Spoločnosťou a Užívateľom týkajúcu sa Platformy a služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy.

4.3. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto VLP vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto VLP a Spoločnosť je oprávnená jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia VLP zostávajú v platnosti, vykonateľné a nedotknuté.

4.4. Tie práva a povinnosti, ktoré zo svojej povahy majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení týchto VLP, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ich ukončení, najmä (avšak nie výlučne) sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti, odškodnenia, rozhodnom práve, súdnej právomoci, nárokoch Spoločnosti a pod.

4.5. Tieto VLP môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je vždy slovenské znenie.

4.6. Tieto VLP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2022