Všeobecné obchodní podmínky

PRE POUŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL

(ďalej aj ako ,,VOP“)

1. PREAMBULA A DEFINÍCIA POJMOV

Tento dokument predstavuje VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL (ďalej aj ako ,,VOP“) uzatvárané medzi Spoločnosťou a Užívateľom pri požívaní Platformy a poskytovaní Služieb zo strany Spoločnosti Užívateľovi.

Licencia a licenčné podmienky na používanie Platformy sú obsiahnuté VŠEOBECNÝCH LICENČNÝCH PODMIENKACH PRE POÚŽÍVANIE PLATFORMY GOPALL (ďalej aj ako ,,VLP“).

VOP predstavujú právne záväznú dohodu medzi Užívateľom Platformy a Spoločnosťou, ktorá je obchodnoprávnym a nie je spotrebiteľským vzťahom. Platforma nie je určená subjektom so statusom fyzických osôb (t.j. spotrebiteľom), ale výlučne podnikateľským subjektom a to tak fyzickým osobám podnikateľom, ako aj právnickým osobám (t.j. najmä obchodným spoločnostiam). Na daný právny vzťah sa nevzťahujú právne predpisy upravujúce ochranu spotrebiteľa, ani nároky a povinnosti z týchto právnych predpisov vyplývajúce. Pre vylúčenie pochybností sa na právny vzťah aplikujú primárne ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona.

Užívateľ vyhlasuje, že s podmienkami a povinnosťami v zmysle VOP súhlasí bez výhrad a pripomienok, VOP si pred ich odsúhlasením podrobne preštudoval, pričom sa oboznámil sa s ich obsahom v rozsahu, ktorý považuje za dostatočný a potrebný.

Pojmy používané v týchto VOP majú význam uvedený nižšie, ak nie je výslovne uvedené inak.

Jednotlivé názvy článkov týchto VOP sú určené a označené len z dôvodu ich prehľadnosti a nevyvolávajú žiadny osobitný právny účinok.

Predchádzajúca akceptácia týchto VOP Užívateľom je podmienkou pre zobrazenie a používanie Platformy.

Ak Užívateľ nesúhlasí s týmito VOP (celkom alebo z časti) alebo vystupuje ako fyzická osoba (spotrebiteľ), nie je oprávnený používať Platformu, ani registrovať sa na nej. V prípade, ak je už Užívateľ registrovaný, tak je povinný Platformu prestať používať a registráciu si bezodkladne zrušiť. Spoločnosť je oprávnená účet fyzickej osoby (spotrebiteľa) zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ akceptovaním a súhlasom s týmito VOP vyhlasuje, že má plnú potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvoriť a plniť túto dohodu založenú súhlasom s VOP, je oprávnený odsúhlasiť tieto VOP a dodržiavať ich ustanovenia. Za pravdivosť a úplnosť tohto vyhlásenia zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť má plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť registráciu alebo zrušiť registráciu alebo neumožniť Užívateľovi registráciu a vytvorenie Účtu v Platforme, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa zmeniť alebo doplniť ustanovenia týchto VOP a akékoľvek iné dokumenty, na ktoré VOP odkazujú. Zmena alebo doplnenie VOP nadobúda účinnosť ich zverejnením na webovej stránke www.gopall.com, ak nebude v zmenených alebo doplnených VOP uvedené inak. Ďalšie používanie Platformy Užívateľom po nadobudnutí účinnosti zmeny alebo doplnenia VOP, bude považované za súhlas so zmenami a doplnením VOP. Ak so zmenou alebo doplnením VOP Užívateľ nesúhlasí, tak je povinný ukončiť používanie Platformy a zrušiť si svoju registráciu v nej.

1.1 Platforma

Platformou sa rozumie aplikácia GOPALL (ďalej aj ako „Platforma“ v príslušnom gramatickom tvare) ako počítačový program, ktorá je Autorským dielom Spoločnosti a slúži na poskytovanie Služieb manažovania EUROPALIET definovaných v systéme Platformy.

1.2 Spoločnosť

Spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť GOPALL s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 606 252, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140734/B.

1.3 Užívateľ

Užívateľom sa rozumie každý riadne zaregistrovaný subjekt v systéme Platformy ako používateľ Platformy, ktorý je podnikateľom vykonávajúcim primárne a/alebo pridružene obchodnú činnosť v oblasti cestnej nákladnej dopravy, t.j. fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) a vyjadril súhlas s VOP a VLP tak, že ich v celom rozsahu akceptoval v rámci svojej registrácie v systéme Platformy.

1.4 Užívateľský prístup

Užívateľský prístup predstavuje právo fyzickej osoby určenej Užívateľom a to v rozsahu oprávnení udelených Užívateľom prostredníctvom Platformy, používať v mene a na účet Užívateľa konkrétne funkcie Platformy (ďalej aj ako ,,Užívateľský prístup“).

Užívateľský prístup do Platformy je možný v nasledovných podobách:

1.4.1 Administrátor

Administrátorský prístup umožňuje určenej fyzickej osobe konajúcej v mene a na účet Užívateľa vykonávať prostredníctvom Platformy všetky úkony a používať všetky funkcie Platformy najmä (nie však výlučne): v mene a na účet Užívateľa podávať žiadosti o Vykládku a/alebo Nakládku na konkrétnom GOPALL pointe, spravovať (meniť/upravovať) všetky údaje o Užívateľovi, pridávať/vytvárať a odoberať/rušiť Užívateľské prístupy tretích osôb (Používateľov), nahrávať do Platformy dokumenty, prezerať a spravovať Účet, spravovať financie na Účte, požiadať o vrátenie/vyplatenie Kreditu, zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme, ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu a pod. (ďalej aj ako ,,Administrátor“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.4.2 Používateľ

Používateľský prístup umožňuje určenej fyzickej osobe konajúcej v mene a na účet Užívateľa vykonávať prostredníctvom Platformy úkony v rozsahu, ktorý k tomuto prístupu umožňuje Platforma a to najmä: vytvárať/odoberať/rušiť Užívateľské prístupy Vodičov, prezerať Účet a disponovať s financiami na Účte v rámci používania funkcií Platformy s výnimkou práva požiadať o vyplatenie Kreditu a pod. Používateľ môže, ale nemusí byť určený. Používateľ nie je oprávnený zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme, ani meniť/upravovať údaje o Užívateľovi v Platforme (ďalej aj ako ,,Používateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Užívateľ je prostredníctvom svojho Administrátora oprávnený kedykoľvek a bez udania dôvodu s využitím funkcií Platformy zrušiť Užívateľský prístup tretej osoby. Zrušenie Užívateľského prístupu Užívateľom sa nevzťahuje na úkony, ktoré boli treťou osobou vykonané do momentu zrušenia prístupu a za tieto v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ.

1.5 Vodič

Vodičom sa rozumie šofér Užívateľa alebo jeho autodopravcu, ktorý Vykládku alebo Nakládku EUROPALIET v mene Užívateľa a na účet Užívateľa realizuje.

1.6 EUROPALETY

EUROPALETAMI sa rozumejú všetky druhy EUROPALIET (drevené, plastové), ktoré v sebe zahŕňa Platforma (ďalej aj ako ,,EUROPALETY“ v príslušnom gramatickom tvare). EUROPALETY nie sú vo vlastníctve Spoločnosti.

Druhy EUROPALIET, ktoré využíva Platforma sú definované v Platforme, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto druhy EUROPALIET pre účely Platformy kedykoľvek meniť a upravovať.

EUROPALETY musia spĺňať kritériá kvalitatívnych štandardov A a/alebo štandardov B, ktoré sú definované v systéme Platformy. Všetky EUROPLATELY, ktoré nespĺňajú štandardy A a/alebo štandardy B, budú považované za poškodené a GOPALL pointy nemajú povinnosť ich prevziať.

1.7 GOPALL point a GOPALL Partner

GOPALL pointom sa rozumie miesto definované v systéme Platformy, kde môžu Užívatelia požiadať o poskytnutie Služieb (ďalej aj ako ,,GOPALL point“ v príslušnom gramatickom tvare). Spoločnosť zabezpečuje prevádzku jednotlivých GOPALL pointov buď priamo alebo prostredníctvom GOPALL Partnerov, t.j. zmluvných partnerov Spoločnosti (ďalej aj ako ,,GOPALL Partner“ v príslušnom gramatickom tvare). GOPALL pointy sa rozlišujú nasledovne:

1.7.1 Servisný GOPALL point alebo SGP

1.7.2 Služby SGP

Na servisných GOPALL pointoch možno požiadať o poskytnutie všetkých Služieb definovaných týmito VOP, t.j. o (i) Vykládku a/alebo (ii) Nakládku a/alebo (iii) Opravu a/alebo (iv) Nájom EUROPALIET, ak túto službu konkrétny GOPALL point poskytuje. (ďalej aj ako ,,Servisný GOPALL point alebo SGP“).

1.7.3 Retailový GOPALL point alebo RGP

Retailový GOPALL point je osobitným druhom GOPALL pointu, kde môže Užívateľ realizovať výlučne Vykládku, ktorá sa realizuje výlučne s tovarom umiestnenom na EUROPALETÁCH. Na realizáciu Vykládky na Retailových GOPALL pointoch nemá Užívateľ automaticky právny nárok. Iné Služby okrem Vykládky na RGP nie je možné Užívateľom realizovať (ďalej aj ako ,,Retailový GOPALL point alebo RGP“).

1.8 Účet

Účet v Platforme je súkromný účet Užívateľa (ďalej aj ako ,,Účet“ v príslušnom gramatickom tvare). Účet nesmie používať nikto okrem Užívateľa a osôb, ktorým Užívateľ udelil prostredníctvom Platformy Užívateľský prístup k Účtu v Užívateľom určenom rozsahu. Účet, jeho obsah, všetky práva s ním spojené sú nedeliteľné, neprenositeľné, neprevoditeľné a viažu sa výlučne na osobu Užívateľa. Účet Užívateľa zriadený v Platforme pre účely jej používania Užívateľom je majetkom Spoločnosti s výnimkou peňažných prostriedkov - Kreditu, ktoré sú za podmienok v podľa týchto VOP majetkom Užívateľa.

1.9 Kredit

Kredit predstavuje hodnotu peňažných prostriedkov vyjadrenú eurách na Účte Užívateľa, ktorá slúži na úhradu Odmeny Spoločnosti za využívanie Služieb poskytovaných Spoločnosťou Užívateľovi prostredníctvom Platformy. Aktuálna hodnota Kreditu sa Užívateľovi zobrazí po prihlásení do Účtu zriadeného v Platforme (ďalej aj ako ,,Kredit“ v príslušnom gramatickom tvare).

Kredit Užívateľ získava/navyšuje na svojom Účte a to:

(i) bankovým prevodom peňažných prostriedkov a/alebo

(ii) využitím platobnej karty prostredníctvom platobnej brány a/alebo

(iii) vkladom v hotovosti a to všetko na bankový účet určený Spoločnosťou Užívateľovi a/alebo

(iv) formou Finančného limitu, ak bol Spoločnosti na Užívateľa zo strany subjektu poskytujúceho finančné krytie poskytnutý Finančný limit a/alebo

(v) iným spôsobom, ktorý umožňuje PLATFORMA formou využívania jednotlivých Služieb.

Kredit slúži zároveň aj ako finančná zábezpeka za účelom úhrady nárokov Spoločnosti, ktoré jej môžu vzniknúť voči Užívateľovi.

O vrátenie aktuálneho zostatku Kreditu (s výnimkou prostriedkov pochádzajúcich z Finančného limitu) môže Užívateľ požiadať kedykoľvek prostredníctvom Platformy. Kredit bude v takom prípade odoslaný na bankový účet Užívateľa. Kredit bude Užívateľovi vrátený po odpočítaní Odmeny a ostatných nárokov Spoločnosti. Peniaze z Kreditu (s výnimkou prostriedkov pochádzajúcich z Finančného limitu) budú vrátené výlučne na bankový účet Užívateľa určený Užívateľom.

1.10 Obalové konto

Obalové konto predstavuje nepeňažnú časť Účtu Užívateľa, ktorá obsahuje informáciu o:

1.10.1 Užívateľom odovzdaných EUROPALETÁCH formou Vykládky, za ktoré si Užívateľ neprevzal formou Nakládky EUROPALETY, t.j. kladné Obalové konto

1.10.2 Užívateľom prevzatých EUROPALETÁCH formou Nakládky, za ktoré Užívateľ neodovzdal formou Vykládky EUROPALETY, t.j. záporné Obalové konto

1.11 Cenník

Cenníkom sa rozumie cenník, ktorý obsahuje jednotkové ceny Odmeny za využívanie Služieb prostredníctvom Platformy, ktorého aktuálna a účinná verzia pre jednotlivé GOPALL pointy je zverejnená systéme Platformy (ďalej aj ako ,,Cenník“ v príslušnom gramatickom tvare). Výška Odmeny za využívanie Služieb Platformy je určená Cenníkom. Jednotkové ceny v Cenníku sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako ,,DPH“), ak nie je v Cenníku výslovne uvedené inak. Odmena sa na jednotlivých GOPALL pointoch môže líšiť. Užívateľ má možnosť vopred si overiť jej výšku na konkrétnom GOPALL POINTE a to prostredníctvom Platformy.

1.12 Služby

Službami sa rozumie manažment EUROPALIET s využitím funkcií Platformy a prostredníctvom jednotlivých GOPALL pointov a to formou Vykládky, Nakládky, Nájmu, Opravy a Vrátenia (ďalej aj ako ,,Služby“).

1.13 Vykládka

Vykládkou sa rozumie situácia, keď Užívateľ potrebuje odovzdať EUROPALETY z vozidla Užívateľa na GOPALL point, čo sa realizuje s využitím funkcie Platformy prostredníctvom GOPALL pointov. Ide tak o situáciu, kedy Užívateľ potrebuje EUROPALETY odovzdať, ak GOPALL point túto vykládku v systéme Platformy vopred potvrdil (ďalej aj ako ,,Vykládka“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.14 Nakládka

Nakládkou sa rozumie situácia, keď Užívateľ potrebuje na Retailovom GOPALL pointe naložiť EUROPALETY na vozidlo Užívateľa, čo sa realizuje s využitím funkcie Platformy prostredníctvom Retailových GOPALL pointov. Ide tak o situáciu, kedy Užívateľ potrebuje EUROPALETY prevziať, ak Retailový GOPALL point túto nakládku v systéme Platformy vopred potvrdil (ďalej aj ako ,,Nakládka“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.15 Oprava

Oprava poškodených EUROPALIET predstavuje situáciu, keď Užívateľ prostredníctvom Platformy požiada na danom Retailovom GOPALL Pointe o Vykládku poškodených opraviteľných EUROPALIET alebo ich v rámci Vykládky priamo odovzdá a Retailový GOPALL Point tieto poškodené opraviteľné EURPALETY od neho príjme (ďalej aj ako ,,Oprava“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.16 Nájom

Nájom EUROPALIET predstavuje situáciu, keď sa v rámci Nakládky vydajú Užívateľovi EUROPALETY, ak takáto Nakládka spôsobuje vznik záporného Obalového konta Užívateľa (ďalej aj ako ,,Nájom“ v príslušnom gramatickom tvare). V takom prípade je Užívateľ povinný platiť Spoločnosti Odmenu za Nájom a to za každú EUROPALETU a deň trvania Nájmu.

1.17 Vrátenie

Vrátenie je bezplatná funkcia Platformy, ktorej prostredníctvom je Užívateľ je oprávnený vopred požiadať, aby boli EUROPALETY po splnení vopred stanovených podmienok doručené na konkrétne miesto určené Užívateľom v systéme Platformy a to z ponuky takýchto miest definovaných v systéme Platformy (ďalej aj ako ,,Vrátenie“). Vrátenie sa vzťahuje iba na EUROPALETY vyložené formou Vykládky v sieti Retailových GOPALL pointov.

1.18 Objednávka

Služby (i) Vykládky a/alebo (ii) Nakládky a/alebo (iii) Opravy a/alebo (iv) Nájmu a/alebo (v) Vrátenia realizuje Užívateľ online formou objednávkového formulára a funkcií Platformy. V objednávkovom formulári sa definujú všetky podstatné náležitosti vyžadované systémom Platformy (ďalej aj ako ,,Objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.19 Autorský zákon

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Autorský zákon“) alebo akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon nahradí.

1.20 Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Obchodný zákonník“) alebo akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon nahradí.

1.21 Zákon o DPH

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,Zákon o DPH“) alebo akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon nahradí.

1.22 Pracovný deň

Znamená akýkoľvek deň okrem sobôt, nedieľ a dní, ktoré sú podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, štátnymi sviatkami alebo ďalšími dňami pracovného pokoja (ďalej aj ako ,,Pracovný deň“ v príslušnom gramatickom tvare“).

1.23 Právne predpisy SR

Všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávacie predpisy (s vylúčením kolíznych noriem) platné a účinné v Slovenskej republike (ďalej aj ako ,,Právne predpisy“).

2. PREDMET

2.1

Spoločnosť bude poskytovať Užívateľovi Služby manažmentu EUROPALIET s využitím funkcií Platformy. Za týmto účelom bude Spoločnosť zároveň Užívateľovi poskytovať užívateľské právo k Platforme vo forme licencie udelenej Spoločnosťou Užívateľovi v rozsahu a za podmienok uvedených vo VOP a VLP.

2.2

Užívateľ vyhlasuje, že je týmito VOP viazaný a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy, dobré mravy a zaväzuje sa, že nebude v súvislosti s užívaním Platformy robiť žiadne úkony, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a týmito VOP.

2.3

Využívanie Služieb a Používanie Platformy Užívateľom je povolené len na účely uvedené vo VOP a VLP. Využívanie Služieb a Používanie Platformy na iný účel je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti zakázané.

2.4

Podmienkou pre používanie funkcií Platformy je súhlas Užívateľa s týmito VOP udelený Užívateľom pri jeho registrácii. Užívateľ akceptáciou a súhlasom s týmito VOP výslovne súhlasí, že písomná forma právneho úkonu – dohody medzi Užívateľom a Spoločnosťou sa v zmysle právnych predpisov považuje za zachovanú.

2.5

Na základe online registrácie Užívateľa do Platformy, ktorej predchádza povinnosť vyjadrenia jeho súhlasu s oboznámením sa a akceptovaním týchto VOP, sa Užívateľ zaväzuje dodržiavať všetky podmienky a povinnosti uvedené v týchto VOP.

3. CHARAKTERISTIKA SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

3.1 Platforma umožňuje Užívateľovi realizáciu:

(i) Vykládky EUROPALIET prostredníctvom jednotlivých Retailových GOPALL pointov a

(i) Vykládky a/alebo (ii) Nakládky a/alebo (iii) Opravy a/alebo (iv) Nájmu EUROPALIET prostredníctvom jednotlivých Servisných GOPALL pointov.

3.2

Na Retailových GOPALL pointoch možno realizovať výlučne Vykládku (spravidla s tovarom umiestneným na EUROPALETÁCH). Na realizáciu Vykládky na Retailových GOPALL pointoch nemá Užívateľ automaticky právny nárok a budú umožnené výlučne subjektom, ktorým to prevádzkovateľ Retailového GOPALL pointu v systéme Platformy umožní – spravidla obchodným partnerom prevádzkovateľa Retailového GOPALL pointu.

3.3

Užívateľ je povinný mať na svojom Účte dostatočnú výšku Kreditu na úhradu Odmeny za ním požadované Služby. V opačnom prípade nebude môcť využívať Služby poskytované prostredníctvom Platformy a s tým spojené funkcie Platformy mu v Účte nebudú dostupné.

3.4

Úkony (i) Vykládky a/alebo (ii) Nakládky a/alebo (iii) Opravy a/alebo (iv) Nájmu a/alebo (v) Vrátenia realizuje Užívateľ online formou Objednávok a funkcií Platformy. V objednávkovom formulári sa definujú všetky podstatné náležitosti vyžadované systémom Platformy. Užívateľ má možnosť v systéme Platformy sledovať stav vybavenia Objednávky.

3.5

GOPALL pointy nemusia poskytovať všetky Služby, ale môžu poskytovať iba niektoré z nich. Rozsah poskytovaných Služieb sa na jednotlivých GOPALL pointoch môže líšiť. Užívateľ má povinnosť si rozsah poskytovaných Služieb na jednotlivých GOPALL pointoch vopred preveriť v systéme Platformy.

3.6 Vykládka

3.6.1 Prostredníctvom Platformy je Užívateľ oprávnený požiadať na konkrétnom GOPALL pointe (SGP alebo RGP) o Vykládku EUROPALIET z vozidla.

3.6.2 Žiadosť o Vykládku je Užívateľ povinný nahlásiť elektronicky prostredníctvom Platformy pred plánovanou Vykládkou. Vykládku je možné zrealizovať na vybranom GOPALL pointe iba v prípade, ak daný GOPALL point Vykládku v systéme Platformy vopred potvrdil. GOPALL point je na požiadanie Užívateľa oprávnený vytvoriť Objednávku Vykládky v mene Užívateľa, ak sa Užívateľ alebo jeho Vodič preukáže, že ide o Vykládku realizovanú na GOPALL pointe prostredníctvom Platformy, a to spravidla predložením Pečiatky (príjem), ktorej vzor vydáva Spoločnosť.

3.6.3 GOPALL point v rámci procesu Vykládky s odbornou starostlivosťou skontroluje, či EUROPLATELY nie sú poškodené a či spĺňajú podmienky určených štandardov A a/alebo B pre kvalitu EUROPALIET. Kritériá štandardov, ktoré musia spĺňať EUROPALETY sú definované v systéme Platformy. Všetky EUROPLATELY, ktoré uvedené štandardy nespĺňajú, budú považované za poškodené. GOPALL point poškodené EUROPALETY odmietne od Užívateľa prevziať.

3.6.4 V rámci realizácie Vykládky podpíše Vodič a zodpovedný zástupca prevádzkovateľa GOPALL pointu Paletový list (príjem) prevzatých EUROPALIET v ktorom sa uvedie najmä:

(i) počet prevzatých EUROPALIET s uvedením množstva nepoškodených EUROPALIET štandardu A a/alebo B;

(ii) počet nepoškodených EUROPALIET štandardu B, ktoré na žiadosť Užívateľa, za poplatok hradený Užívateľom v systéme Platformy a podľa Cenníka, prevezme GOPALL point ako EUROPALETY štandardu A;

(iii) počet nepoškodených EUROPALIET štandardu A, ktoré na žiadosť Užívateľa prevezme GOPALL point ako EUROPALETY štandardu B, pričom Užívateľ dostane ohodnotenie kvalitatívneho rozdielu za tieto EUROPALETY späť v systéme Platformy ako Kredit a to podľa Cenníka;

(iv) počet poškodených EUROPALIET, ktoré GOPALL Point od Užívateľa prevzal ako Opravu, ak sú splnené podmienky Opravy.

3.6.5 Namiesto Paletového listu (príjem) môže použitá aj Pečiatka (príjem), ktorej vzor vydáva Spoločnosť a nahrádzajúca Paletový list (príjem), ktorá bude obsahovať najmä údaje uvedené v bode 3.6.4 týchto VOP a bude podpísaná Vodičom a zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa GOPALL pointu.

3.6.6 V rámci realizácie Vykládky GOPALL point zaeviduje Paletový list (príjem) alebo Pečiatku (príjem) s príslušnou fotodokumentáciou prostredníctvom na to určenej funkcie v systéme Platformy. Zaevidovanie nového stavu v systéme Platformy sa považuje za ukončenie procesu Vykládky. Jedno vyhotovenie Paletového listu (príjem) alebo Pečiatky (príjem) odovzdá zodpovedný zástupca prevádzkovateľa GOPALL pointu Vodičovi ako potvrdenie o Vykládke.

3.6.7 Výška Odmeny za Vykládku je spoplatnená podľa Cenníka a môže sa na jednotlivých GOPALL pointoch líšiť, pričom Užívateľ má povinnosť si ju vopred preveriť v systéme Platformy.

3.7 Nakládka

3.7.1 Prostredníctvom Platformy je Užívateľ oprávnený požiadať na konkrétnom Servisnom GOPALL pointe o Nakládku EUROPALIET na vozidlo.

3.7.2 Retailové GOPALL pointy službu Nakládky Užívateľom neposkytujú.

3.7.3 Žiadosť o Nakládku je Užívateľ povinný nahlásiť elektronicky prostredníctvom Platformy pred plánovanou Nakládkou. Nakládku je možné zrealizovať na vybranom Servisnom GOPALL pointe iba v prípade, ak Servisný GOPALL point Nakládku v systéme Platformy vopred potvrdil.

3.7.4 Servisný GOPALL point v rámci procesu Nakládky naloží EUROPLATETY na vozidlo Užívateľa a to v kvalitatívnom štandarde B a počte, ktorý si Užívateľ prostredníctvom Platformy vopred nahlásil.

3.7.5 V rámci realizácie Nakládky EUROPALIET podpíše Vodič a zodpovedný zástupca prevádzkovateľa Servisného GOPALL pointu, Paletový list (výdaj) vydaných EUROPALIET v ktorom sa uvedie najmä:

(i) počet vydaných EUROPALIET s uvedením množstva EUROPALIET štandardu B,

(ii) počet vydaných EUROPALIET, ktoré sa vydávajú Užívateľovi formou Nájmu, ak sú splnené podmienky Nájmu.

3.7.6 Namiesto Paletového listu (výdaj) môže použitá aj Pečiatka (výdaj), ktorej vzor vydáva Spoločnosť a nahrádzajúca Paletový list (výdaj), ktorá bude obsahovať najmä údaje uvedené v bode 3.7.5 týchto VOP a bude podpísaná Vodičom a zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa Servisného GOPALL pointu.

3.7.7 V rámci realizácie Nakládky Servisný GOPALL point zaeviduje Paletový list (príjem) alebo Pečiatku (príjem) s príslušnou fotodokumentáciou prostredníctvom na to určenej funkcie. Zaevidovanie nového stavu v systéme Platformy sa považuje za ukončenie procesu Nakládky. Jedno vyhotovenie Paletového listu (výdaj) alebo Pečiatky (výdaj) odovzdá zodpovedný zástupca prevádzkovateľa Servisného GOPALL pointu Vodičovi ako potvrdenie o Nakládke.

3.7.8 Výška Odmeny za Nakládku je spoplatnená podľa Cenníka a môže sa na jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť, pričom Užívateľ má povinnosť si ju vopred preveriť v systéme Platformy.

3.8 Oprava

3.8.1 Servisný GOPALL point je oprávnený prevziať v rámci Vykládky od Užívateľa aj poškodené EUROPALETY, ak je možné ich opraviť. Ide konkrétne o také EUROPALETY, ktoré nespĺňajú ani kritériá kvalitatívnych štandardov B, ale je možné ich ešte opraviť. O tom či Servisný GOPALL point od Užívateľa prevezme poškodené opraviteľné EUROPALETY rozhoduje výlučne konkrétny Servisný GOPALL point.

3.8.2 Retailové GOPALL pointy službu Opravy Užívateľom neposkytujú.

3.8.3 Servisný GOPALL point nie je povinný poškodené opraviteľné EUROPALETY od Užívateľa v rámci Vykládky prevziať.

3.8.4 Je zodpovednosťou Užívateľa, aby si v systéme Platformy preveril, či Servisný GOPALL point poškodené opraviteľné EUROPALETY prijíma.

3.8.5 Oprava EUROPALIET je služba, ktorá sa pre vylúčenie pochybností nevykonáva pre Užívateľa, ktorý v rámci Vykládky tieto poškodené opraviteľné EUROPALETY na Servisnom GOPALL Pointe vyložil. Servisný GOPALL point tieto EUROPALETY iba prevezme s osobitným statusom ,,poškodené“ za čo sa Užívateľ zaväzuje uhradiť Odmenu za Opravu. Užívateľ nemá nárok na ich vrátenie ako opravených okrem prípadov novej Nakládky, kedy mu budú vydané iné nepoškodené EUROPALETY štandardov B.

3.8.6 Výška Odmeny za Opravu je spoplatnená podľa Cenníka a môže sa na jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť, pričom Užívateľ má povinnosť si ju vopred preveriť v systéme Platformy.

3.9 Nájom

3.9.1 Prostredníctvom Platformy je Užívateľ oprávnený požiadať na konkrétnom Servisnom GOPALL pointe o Nakládku EUROPALIET na vozidlo formou Nájmu. Nakládku formou Nájmu je možné zrealizovať iba v prípade, ak Servisný GOPALL point Nakládku povolil.

3.9.2 Retailové GOPALL pointy službu Nájmu Užívateľom neposkytujú.

3.9.3 Nájom EUROPALIET predstavuje situáciu, keď sa v rámci Nakládky vydajú prostredníctvom Servisného GOPALL pointu Užívateľovi EUROPALETY, ak Užívateľ má alebo Nakládka spôsobí vznik záporného Obalového konta Užívateľa. V takom prípade je Užívateľ povinný platiť Spoločnosti Odmenu za Nájom EUROPALIET a to za každú EUROPALETU a deň trvania Nájmu za podmienok uvedených v týchto VOP a to až do vyrovnania záporného Obalového konta formou Vykládky.

3.9.4 Výška Odmeny za Nájom je spoplatnená podľa Cenníka a môže sa na jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť, pričom Užívateľ má povinnosť si ju vopred preveriť v systéme Platformy.

3.10 Vrátenie

3.10.1 Užívateľ je oprávnený prostredníctvom funkcie Platformy v rámci zadania Objednávky požiadať, aby boli EUROPALETY zo strany Spoločnosti po splnení podmienok definovaných týmito VOP doručené v celokamiónových množstvách na konkrétne miesto vopred určené Užívateľom v systéme Platformy a to z ponuky takýchto miest definovaných v systéme Platformy.

3.10.2 V prípade, ak bude na kladnom Obalovom konte Užívateľa s systéme Platformy odovzdaných v súčte minimálne 450 kusov EUROPALIET (bez ohľadu na miesto ich fyzického umiestnenia na konkrétnych GOPALL pointoch a štandard A a/alebo B), Spoločnosť pre takéhoto Užívateľa bezplatne zabezpečí ich vrátenie v celokamiónových množstvách a spôsobom určeným Spoločnosťou na konkrétne miesto vopred určené Užívateľom v systéme Platformy a to z ponuky takýchto miest vopred definovaných v systéme Platformy. Pre vylúčenie pochybností musí byť Užívateľom zároveň na jedno miesto určených minimálne 450 kusov EUROPALIET. Vrátenie EUROPALIET sa bude realizovať v termínoch určených Spoločnosťou, najneskôr však do (7) siedmych kalendárnych dní od kumulatívneho splnenia podmienky 450 kusov EUROPALIET na kladnom Obalovom konte Užívateľa a 450 kusov EUROPALIET určených Užívateľom na konkrétne miesto vrátenia.

3.10.3 V prípade, ak nebudú u Užívateľa splnené podmienky podľa bodu 3.10.2 týchto VOP (450 kusov EUROPALIET na kladnom Obalovom konte a 450 kusov EUROPALIET určených na konkrétne miesto vrátenia), tak Spoločnosť bezplatne zabezpečí vrátenie EUROPALIET na Užívateľom označené miesto minimálne (1) jeden krát mesačne a to v termínoch určených Spoločnosťou.

3.10.4 Spoločnosť garantuje, že na jedno konkrétne Užívateľom označené miesto budú na základe požiadavky Užívateľa v celokamiónových množstvách (v minimálne však v počte 450 kusov) navezené EUROPALETY v štandardu B.

3.10.5 Na základe individuálnej dohody uzatvorenej medzi Užívateľom a Spoločnosťou možno navážku EUROPALIET formou Vrátenia realizovať aj podľa individuálne dohodnutých podmienok medzi Spoločnosťou a Užívateľom, t.j. mimo podmienok týchto VOP. Na uzatvorenie dohody o individuálnych podmienkach Vrátenia nemá Užívateľ právny nárok.

3.10.6 Vrátenie sa vzťahuje iba na EUROPALETY vyložené formou Vykládky v sieti Retailových GOPALL pointov.

3.11

Užívateľ má právo vkladať do určenej databázy Platformy údaje o svojej spoločnosti (t.j. obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba podnikateľ), spresňujúce informácie a dokumenty, ako aj nahliadať do jemu určenej databázy Platformy.

3.12

Za všetky údaje a ich správnosť uvádzané Užívateľom v systéme Platformy zodpovedá výhradne samotný Užívateľ. Spoločnosť nezodpovedá, ani nepreberá žiadne záruky za tieto údaje.

3.13

Spoločnosť si vyhradzuje právo preveriť obsah informácií, ktoré sa týkajú Užívateľa alebo jeho úkonov v systéme Platformy za účelom jej riadneho prevádzkovania.

3.14

Úkony Užívateľa v Platforme nebudú uznané najmä vtedy, ak budú najmä (nie však výlučne) v rozpore s platnými právnymi predpismi, a/alebo VOP, a/alebo VLP, a/alebo právami tretích osôb a/alebo dobrými mravmi. Úkony Užívateľa v Platforme budú považované za neúplné, ak v nich budú chýbať vyžadované podstatné informácie potrebné pre ich spracovanie systémom Platformy. Ak Spoločnosť zistí i keď len dodatočne, že Užívateľ akýmkoľvek spôsobom porušil toto ustanovenie, tak je Spoločnosť oprávnená konkrétny úkon zrušiť a odstrániť ho zo systému Platformy.

3.15

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť a odstrániť zo systému Platformy úkony Užívateľa alebo ich neodovzdávať ďalej, pokiaľ sa dozvie o závažných skutočnostiach, ktoré to odôvodňujú, najmä nie však výlučne porušenie VOP, a/alebo VLP, a/alebo porušenie ustanovení právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, úradných rozhodnutí a pod. Posúdenie závažnosti skutočností podľa predchádzajúcej vety závisí výlučne na Spoločnosti a Užívateľ je povinný ho akceptovať.

3.16

Spoločnosť si vyhradzuje právo vymazať úkony Užívateľa alebo ich neodovzdávať ich ďalej, ak zistí, že Užívateľ nekoná vlastným menom alebo na vlastný účet.

3.17

Neaktuálne údaje je Užívateľ povinný bezodkladne vymazať. Údaje musia byť aktuálne a správne zadané do určených zadávacích polí, zadanie musí byť úplné, zaznamenané obyčajným písmom bez dodatočných medzier a iných znakov určených výlučne na zvýraznenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo automaticky vymazať dáta a úkony Užívateľa, ktoré nespĺňajú tieto kritériá.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

Registrácia Užívateľa v Platforme je bezodplatná, pričom za aktívny Účet sa Užívateľovi nebudú účtovať žiadne poplatky.

4.2

Licencia za používanie Platformy je pre Užívateľa poskytovaná Spoločnosťou bezodplatne.

4.3

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre používanie Platformy sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa Užívateľ a tieto náklady v celom rozsahu znáša Užívateľ.

4.4

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nemá právo na žiadnu odplatu za používanie Platformy.

4.5

Spoločnosť má voči Užívateľovi nárok na Odmenu za realizáciu Služieb prostredníctvom Platformy: (i) Vykládky, a/alebo (ii) Nakládky, a/alebo (iii) Opravy, a/alebo (iv) Nájmu EUROPALIET, t.j. nárok Spoločnosti na Odmenu vzniká v súvislosti s používaním Platformy a jej Služieb Užívateľom.

4.6

Za účelom využívania funkcií Platformy je potrebné, aby mal Užívateľ na svojom Účte Kredit vo výške postačujúcej na úhradu Služieb požadovaných Užívateľom prostredníctvom Platformy. GOPALL point obslúženie odmietne, ak Kredit na Účte nie je dostatočný na úhradu Odmeny.

4.7 Odmena

4.7.1 Spoločnosť má nárok na Odmenu za realizáciu (i) Vykládky a/alebo (ii) Nakládky EUROPALIET, ktorá sa počíta za príjem a/alebo výdaj každej jednej EUROPALETY to aj v závislosti od jej štandardu A a/alebo B. Výška Odmeny za manipuláciu závisí od Cenníka, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená systéme Platformy a môže sa pri jednotlivých GOPALL pointoch líšiť (ďalej aj ako ,,Odmena za manipuláciu“).

4.7.2 V Odmene za manipuláciu v rámci Vykládky bude zároveň zohľadnený:

4.7.2.1 počet nepoškodených EUROPALIET štandardu B, ktoré za poplatok hradený Užívateľom v systéme Platformy podľa Cenníka daného GOPALL pointu, prevezme GOPALL point ako EUROPALETY štandardu A,

4.7.2.2 počet nepoškodených EUROPALIET štandardu A, ktoré od Užívateľa prevezme GOPALL point ako EUROPALETY štandardu B, pričom Užívateľ dostane ohodnotenie kvalitatívneho rozdielu za tieto EUROPALETY späť v systéme Platformy ako Kredit a to podľa Cenníka daného GOPALL pointu,

4.7.3 Spoločnosť má nárok na Odmenu za Opravu prevzatých poškodených EUROPALIET, t.j. každej jednej EUROPALETY, ktoré boli na Servisnom GOPALL pointe od Užívateľa prevzaté spôsobom Vykládky. Výška Odmeny za Opravu závisí od Cenníka, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená systéme Platformy, pričom sa môže pri jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť (ďalej aj ako ,,Odmena za Opravu“).

4.7.4 Spoločnosť má nárok na Odmenu za Nájom EUROPALIET, ktorá sa počíta za výdaj každej jednej EUROPALETY a v závislosti od jej štandardu A a/alebo B a každý jeden deň trvania Nájmu až do ich vrátenia formou Vykládky na niektorom GOPALL pointe, t.j. do vyrovnania záporného Obalového konta Užívateľa. Výška Odmeny za Nájom závisí od Cenníka, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená systéme Platformy, pričom sa môže pri jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť (ďalej aj ako ,,Odmena za Nájom“).

4.7.5 Odmena za manipuláciu, Odmena Opravu a Odmena za Nájom spoločne ďalej pre účely týchto VOP ďalej aj ako ,,Odmena“.

4.7.6 V prípade, ak Odmena za Nájom presiahne výšku Kreditu na Účte Užívateľa, tak sa Užívateľ zaväzuje zvýšiť výšku Kreditu tak, aby postačoval na úhradu plynúcej Odmeny za Nájom. Ak Užívateľ výšku Kreditu nedoplní ani v lehote (2) dvoch kalendárnych dní od kedy Nájom presiahol výšku Kreditu na Účte Užívateľa, vzniká tak Spoločnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR (slovom: desať euro) za každú nevrátenú EUROPALETU (ďalej aj ako ,,Zmluvná pokuta“). Nárok Spoločnosti na náhradu škody nie je Zmluvnou pokutou dotknutý. Ak Užívateľ Kredit na Účte nedoplní ani v lehote (5) piatich pracovných dní od kedy Odmena za Nájom presiahla výšku Kreditu na Účte Užívateľa, tak je Spoločnosť oprávnená od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť z dôvodu jeho podstatného porušenia Užívateľom.

4.8

Výška Odmeny za využívanie Služieb Platformy sa na jednotlivých GOPALL pointoch môže líšiť, pričom Užívateľ má možnosť si ju vopred preveriť v systéme Platformy. Jednotkové ceny v Cenníku sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako ,,DPH“), ak nie je v Cenníku výslovne uvedené inak. V prípade ak je Užívateľ zahraničným subjektom, t.j. s miestom daňovej povinnosti mimo územia Slovenskej republiky, tak je povinný odvádzať DPH a plniť si všetky daňové povinnosti v zmysle právnych predpisov podľa miesta jeho daňovej povinnosti za čo v plnom rozsahu zodpovedá.

4.9

Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne upraviť (zvýšiť) Odmenu. Akákoľvek zmena Cenníka nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v systéme Platformy od ktorého sú ním Užívateľ, Spoločnosť a GOPALL point viazaní. Užívateľ vyjadruje súhlas s novým Cenníkom Spoločnosti tým, že užíva Platformu aj po nadobudnutí účinnosti nového Cenníka a požiada o poskytnutie služieb. Na Odmenu na ktorú vznikol Spoločnosti nárok v čase podľa pôvodného Cenníka sa bude vzťahovať pôvodný Cenník.

4.10

Spoločnosť je oprávnená jednostranne upraviť (zvýšiť) Odmenu od 01.01.2023 a následne každý ďalší kalendárny rok v súlade s indexom rastu spotrebiteľských cien uverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje priemernú percentuálnu mieru zmeny spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci príslušnému dátumu indexácie vykonanej Prenajímateľom (ďalej len „Index spotrebiteľských cien“). Index spotrebiteľských cien je uverejňovaný na nasledovnej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky: www.statistics.sk. (dokument „Potvrdenie o miere inflácie“). Tento číselný údaj vyjadruje percento zvýšenia Odmeny, pričom za základ pre výpočet zvýšeného nájomného pre nasledujúci kalendárny rok (po príslušnom kalendárnom roku) sa vždy berie výška Odmeny za posledné fakturované obdobie v príslušnom kalendárnom roku určená v EUR, bez ohľadu na zľavy, a im podobné plnenia dohodnuté Zmluvnými stranami, pokiaľ Zmluvnými stranami nie je dohodnuté inak, a to nasledovne:

ZO = PO + (PO x ISC )/100

ZO: výška odmeny po uskutočnenej zmene,

PN: výška odmeny pred uskutočnenou zmenou,

ISC: Index spotrebiteľských cien vo výške za predchádzajúci kalendárny rok.

Prvé zvýšenie odmeny sa vykoná od 01.01.2023, pričom za základ pre výpočet zvýšenej odmeny v roku 2022 sa berie výška nájomného dohodnutá v Cenníku. Pre vylúčenie pochybností, ak je Index spotrebiteľských cien za príslušný predchádzajúci kalendárny rok nižší alebo rovný nule, odmena sa za príslušný kalendárny rok nezvýši.

4.11

Nárok Spoločnosti na Odmenu vzniká okamihom zaevidovania nového stavu prijatých a/alebo vydaných EUROPALIET v systéme Platformy, t.j. Objednávka Užívateľa v systéme Platformy sa považuje ukončenú (ďalej aj ako ,,Ukončená Objednávka“).

4.12

Spoločnosť je oprávnená vždy k okamihu Ukončenia Objednávky jednostranne započítať svoj nárok na Odmenu (v príslušnej výške) voči peňažným prostriedkom Kreditu Užívateľa na jeho Účte s čím je Užívateľ oboznámený a bez výhrad s tým súhlasí. Užívateľ udeľuje Spoločnosti svoj súhlas na opakované jednostranné započítavanie nárokov na Odmenu (v príslušnej výške) počas trvania zmluvného vzťahu založeného medzi Užívateľom a Spoločnosťou, ako aj po jeho ukončení. Zápočet sa v Účte Užívateľa prejaví tak, že dôjde v príslušnej časti Odmeny k zníženiu hodnoty peňažných prostriedkov Kreditu Užívateľa, čo je zároveň považované sa jednostranný započítací prejav uskutočnený zo strany Spoločnosti voči Užívateľovi s čím Užívateľ súhlasí.

4.13

Po ukončení každého kalendárneho mesiaca Spoločnosť doručí Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal Užívateľ do Platformy (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú) alebo vo forme správy do Účtu Užívateľa (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú), zúčtovaciu faktúru k celkovej uhradenej mesačnej Odmene (vypočítanej ako súčin Ukončených Objednávok za uplynulý kalendárny mesiac a jednotkových cien v zmysle Cenníka) a to spolu dobropisom o úhrade príslušnej časti Odmeny.

4.14

Užívateľ vyhlasuje, že ku dňu vzniku tohto právneho vzťahu, neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Užívateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 Zákona o DPH. V prípade, ak nastane situácia, že by sa Spoločnosť stala ručiteľom za DPH podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH, resp. bude vznik takejto situácie hroziť, tak je Spoločnosť na účely úhrady DPH z titulu ručenia oprávnená zadržať Užívateľovi 20 % (alebo inú sumu určenú právnym predpisom ako výšku sadzby DPH) z výšky každej Odmeny a túto zadržanú časť použiť na účely úhrady DPH správcovi dane. Užívateľ je povinný hodnoverným spôsobom preukázať Spoločnosti, že dôvody ručenia za DPH pominuli.

4.15 Finančný limit

4.15.1 Na základe osobitnej dohody medzi Spoločnosťou a Užívateľom môžu byť faktúry na Odmenu za poskytnuté Služby uhrádzané odlišným spôsobom, ako je tento špecifikovaný v bodoch 4.12 a 4.13 týchto VOP.

4.15.2 Ak sa na tom Užívateľ a Spoločnosť dohodnú na základe osobitnej dohody a Spoločnosti bude na Užívateľa poskytnutý finančný limit zo strany subjektu poskytujúceho finančné krytie Spoločnosti, tak bude Spoločnosť vystavovať Užívateľovi za poskytnuté Služby faktúry vždy k 15. a k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za príslušné predchádzajúce obdobie. Odmena sa pre účely fakturácie vypočíta ako súčin Ukončených Objednávok za príslušné obdobie a jednotkových cien v zmysle Cenníka.

4.15.3 Spoločnosť bude vystavovať a doručovať Užívateľovi faktúry na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal Užívateľ do Platformy (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú) alebo vo forme správy do Účtu Užívateľa (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú).

4.15.4 Splatnosť vystavených faktúr je 30 dní od ich doručenia Užívateľovi.

4.15.5 Spoločnosť bude vystavovať Užívateľovi faktúry maximálne do výšky finančného limitu poskytnutého na Užívateľa zo strany subjektu poskytujúceho finančné krytie Spoločnosti.

4.15.6 V prípade, ak subjekt poskytujúci finančné krytie Spoločnosti zruší alebo zníži finančné Krytie na Užívateľa, automaticky a bez potreby vykonania osobitného úkonu dochádza k príslušnej zmene podmienok spôsobu Odmeny medzi Užívateľom a Spoločnosťou.

4.15.7 Na postup úhrady Odmeny podľa tohto bodu nemá Užívateľ právny nárok. V prípade, ak nie je osobitne medzi Spoločnosťou a Užívateľom dohodnuté inak, tak sa ustanovenie bodu 4.15 VOP neuplatňuje.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ berie na vedomie, že prostredníctvom využívania služieb Platformy môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajoch na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v ,,Zásadách ochrany osobných údajov GOPALL“ zverejnených na internetovej webovej stránke www.gopall.com, pričom Užívateľ akceptáciou a súhlasom s týmito VOP výslovne vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil a so spracovaním osobných údajov v prípade, že k nim bude dochádzať súhlasí.

6. DOVERNÉ INFORMÁCIE

6.1

Užívateľ a Spoločnosť sa zaväzujú, že všetky informácie, ktoré sú im sprístupnené používaním Platformy ako dôverné (ďalej ako „Dôverné informácie”), budú udržiavať v tajnosti, nevyužijú ich k svojmu finančnému, či inému prospechu ani v prospech alebo potreby tretej osoby, nesprístupnia ich tretím stranám bez predchádzajúceho písomného druhej strany a nepoužijú tieto informácie a materiály k iným účelom než k plneniu založeného zmluvného vzťahu.

6.2 Za Dôverné informácie podľa bodu 6.1 sa nepovažujú:

6.2.1 informácie, ktoré sú v deň uzatvorenia zmluvného vzťahu verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov,

6.2.2 informácie, ktoré sa stali po dni uzatvorenia zmluvného vzťahu verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy.

6.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 6.1 sa nevzťahuje na prípady:

6.3.1 keď Užívateľ alebo Spoločnosť zverejnili Dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany,

6.3.2 keď na základe zákona vznikne niektorej strane povinnosť poskytnúť Dôverné informácie; Strana zverejňujúca Dôverné informácie je v takomto prípade povinná informovať druhú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým a v akom ju hodlá plniť; v takomto prípade je však strana zverejňujúca Dôverné informácie povinná urobiť vhodné a účelné opatrenia maximálne utajujúce zverejňované Dôverné informácie pred nepovolanými osobami (napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné / daňové tajomstvo, doložkou „dôverné“, „prísne tajné“ a podobne),

6.3.3 ak strana použila Dôverné informácie v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tohto Zmluvného vzťahu.

6.4

Strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám.

6.5

Záväzky mlčanlivosti sú časovo neobmedzené a trvajú aj po zániku tohto právneho vzťahu.

6.6

Ustanoveniami predchádzajúcich bodov tohto článku VOP nie je nijako obmedzené právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

7. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

7.1

Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za akékoľvek konanie (úkony) Užívateľa prostredníctvom používania Platformy, za toto zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

7.2

Za všetku činnosť, ktorá sa vykonáva na Účte a v Platforme a/alebo jej prostredníctvom je výlučne (v plnom rozsahu) zodpovedný Užívateľ a o akomkoľvek neoprávnenom použití je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť prostredníctvom kontaktných údajov Spoločnosti zverejnených na webovej stránke www.gopall.com.

7.3

Spoločnosť nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu, škodu, či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím Účtu a Platformy, ani oprávneným použitím účtu a Platformy Užívateľom. Všetku zodpovednosť za aktivitu a úkony nesie Užívateľ a to objektívne bez ohľadu na zavinenie.

7.4

Užívateľ je výhradne zodpovedný za zabezpečenie a ochranu svojho hesla od Účtu.

7.5

Konanie tretích osôb, ktorým bol udelený Užívateľský prístup a Vodičov zakladá práva a povinnosti priamo Užívateľovi, t.j. zaväzuje priamo Užívateľa bez možnosti liberácie, t.j. ide o absolútnu zodpovednosť Užívateľa.

7.6

Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za akékoľvek konanie (úkony) Užívateľa a tretích osôb, ktorým Užívateľ udelil Užívateľský prístup. Za toto konanie (úkony) zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

7.7

Zrušenie Užívateľského prístupu tretej osoby Užívateľom sa nevzťahuje na úkony, ktoré boli treťou osobou vykonané do momentu zrušenia prístupu a za tieto v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ.

7.8

Spoločnosť neposkytujeme žiadne záruky v súvislosti s používaním Platformy, jej obsahom a nenesie zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných Platformou alebo jej prostredníctvom, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie fungovania Platformy.

7.9

V prípade, že dôjde k trvalému ukončeniu Služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy Spoločnosť z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť nevyplýva s výnimkou povinnosti uhradiť Užívateľovi v peniazoch aktuálnu sumu Kreditu na jeho Účte a to po odpočítaní nárokov Spoločnosti. Peniaze v hodnote Kreditu budú uhradené výlučne na účet Užívateľa, ktorý je určený Užívateľom v systéme Platformy.

7.10

Užívateľ súhlasí s tým, zaväzuje sa a sľubuje, že Spoločnosť odškodní v celom rozsahu bez obmedzenia za všetku ujmu a škodu, ktorá Spoločnosti vznikne v súvislosti s neoprávneným používaním Platformy.

8. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU A UKONČENIE REGISTRÁCIE

8.1

Spoločnosť je oprávnená jednostrannou výpoveďou a to aj bez udania dôvodu ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom a následne zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme:

8.1.1 Spoločnosť zašle písomnú výpoveď na adresu sídla Užívateľa.

8.1.2 Výpovedná doba je (2) dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede Užívateľovi. K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom uplynutia výpovednej doby. Týmto okamihom zároveň zaniká aj užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle VLP na používanie Platformy. Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po zániku zmluvného vzťahu.

8.1.3 Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

8.1.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou zo strany Spoločnosti, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie Kreditu, ak mu ešte beží Nájom EUROPALIET, t.j. má záporné Obalové konto a tieto EUROPALETY všetky nevrátil formou Vykládky s využitím funkcií Platformy na niektorom GOPALL pointe. Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi v takom prípade vyplatené najskôr až po tom, ako Užívateľ vráti všetky EUROPALETY formou Vykládky a to vo výške po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

Ak nie je možné Odmenu za Nájom uspokojiť z Kreditu Užívateľa, tak je Užívateľ povinný prevzaté EUROPALETY odkúpiť za kúpnu cenu vo výške, ktorú určí Spoločnosť, ak sa nedohodnú inak. Spoločnosť má za týmto účelom právo vystaviť Užívateľovi faktúru za odpredaj takýchto EUROPALIET, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť.

8.2

Užívateľ je oprávnený jednostrannou výpoveďou a to aj bez udania dôvodu ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom a pričom následne dôjde zrušeniu registrácie Užívateľa v Platforme.

8.2.1 Užívateľ zašle písomnú výpoveď na adresu sídla Spoločnosti.

8.2.2 Výpovedná doba je (2) dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede Spoločnosti. K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom uplynutia výpovednej doby. Týmto okamihom zároveň zaniká aj užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle VLP na používanie Platformy. Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po zániku zmluvného vzťahu.

8.2.3 Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

8.2.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou zo strany Užívateľa, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie Kreditu, ak mu ešte beží Nájom EUROPALIET, t.j. má záporné Obalové konto a tieto EUROPALETY všetky nevrátil formou Vykládky s využitím funkcií Platformy na niektorom GOPALL pointe. Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi v takom prípade vyplatené najskôr až po tom, ako Užívateľ vráti všetky EUROPALETY formou Vykládky a to vo výške po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

Ak nie je možné Odmenu za Nájom uspokojiť z Kreditu Užívateľa, tak je Užívateľ povinný prevzaté EUROPALETY odkúpiť za kúpnu cenu vo výške, ktorú určí Spoločnosť, ak sa nedohodnú inak. Spoločnosť má za týmto účelom právo vystaviť Užívateľovi faktúru za odpredaj takýchto EUROPALIET, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť.

8.3

V prípade porušenia zmluvných povinností podľa VOP, a/alebo VLP a/alebo právnych predpisov a/alebo dobrých mravov zo strany Užívateľa, má Spoločnosť právo aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľovi pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť používanie Platformy (zrušiť registráciu Užívateľa) a to bez ohľadu na právo Spoločnosti uplatniť si ďalšie nároky voči Užívateľovi na ochranu práv Spoločnosti a/alebo práv tretích osôb. V takom prípade Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nebude mať nárok na akékoľvek plnenie zmluvných povinností zo strany Spoločnosti, ani nárok na náhradu škody, resp. inej ujmy spôsobenej pozastavením, obmedzením alebo ukončením používania (zrušením registrácie Užívateľa) Platformy.

8.4 Spoločnosť je oprávnená jednostranným odstúpením z dôvodov podľa bodu 8.3 tohto článku VOP ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom udelením súhlasu Užívateľa s týmito VOP a následne zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme.

8.4.1 Spoločnosť zašle odstúpenie elektronicky na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú má Užívateľ uvedenú v Platforme, pričom odstúpenie sa považuje za doručené Užívateľovi okamihom jeho odoslania Spoločnosťou na predmetnú e-mailovú adresu a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa Užívateľ o odstúpení dozvedel alebo nie, pričom písomná forma úkonu sa v danom prípade považuje za zachovanú.

8.4.2 K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom doručenia odstúpenia Užívateľovi. Týmto okamihom zároveň zaniká aj užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle VLP na používanie Platformy. Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení odstúpenia Užívateľovi.

8.4.3 Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

8.4.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu odstúpením zo strany Spoločnosti, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie Kreditu, ak mu ešte beží Nájom EUROPALIET, t.j. má záporné Obalové konto a tieto EUROPALETY všetky nevrátil formou Vykládky s využitím funkcií Platformy na niektorom GOPALL pointe. Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi v takom prípade vyplatené najskôr až po tom, ako Užívateľ vráti všetky EUROPALETY formou Vykládky a to vo výške po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

Ak nie je možné Odmenu za Nájom uspokojiť z Kreditu Užívateľa, tak je Užívateľ povinný prevzaté EUROPALETY odkúpiť za kúpnu cenu v obvyklej výške, ktorú určí Spoločnosť, ak sa nedohodnú inak. Spoločnosť má za týmto účelom právo vystaviť Užívateľovi faktúru za odpredaj takýchto EUROPALIE, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť.

8.5

Užívateľ nie je oprávnený ukončiť tento zmluvný vzťah formou jednostranného odstúpenia.

8.6

Vyššie uvedené ukončenie zmluvného vzťahu (bez ohľadu na formu ukončenia) nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ustanovení, ktoré majú trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom.

9. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

9.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa poštou doručujú písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy na adresu sídla adresáta (prijímajúcej Zmluvnej strany), uvedenú v príslušnom registri v ktorom je dotknutá Zmluvná strana registrovaná, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom písomnosti, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

9.2

Zmluvné strany sú oprávnené zasielať si oznámenia a písomnosti (s výnimkou oznámení a písomností, ktoré smerujú k zmene alebo ukončeniu tejto zmluvného vzťahu okrem bodu 8.5 týchto VOP) aj e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú si Zmluvné strany oznámili alebo prostredníctvom funkcií Platformy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Tieto VOP a vzťahy medzi Spoločnosťou a Užívateľom sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku (s vylúčením jeho kolíznych noriem). Užívateľ súhlasí, aby s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi Spoločnosťou a Užívateľom vznikne/môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde podľa vecnej a miestnej príslušnosti v zmysle slovenských procesných právnych predpisov, ak je Užívateľ zahraničným subjektom, tak podľa sídla Spoločnosti.

10.2

Tieto VOP spoločne s dokumentami, na ktoré VOP odkazujú a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými Spoločnosťou v Platforme predstavujú úplnú dohodu medzi Spoločnosťou a Užívateľom týkajúcu sa Platformy a služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy.

10.3

Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto VOP a Spoločnosť je oprávnená jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti, vykonateľné a nedotknuté.

10.4

Tie práva a povinnosti, ktoré zo svojej povahy majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení týchto VOP, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ich ukončení, najmä (avšak nie výlučne) sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti, odškodnenia, rozhodnom práve, súdnej právomoci, nárokoch Spoločnsoti a pod.

10.5

Spoločnosť je oprávnená postúpiť akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Užívateľovi a to aj bez súhlasu Užívateľa na tretiu osobu.

10.6

Spoločnosť je oprávnená jednostranne započítať voči pohľadávkam Užívateľa z tohto zmluvného vzťahu, akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku.

10.7

Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti postúpiť akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Spoločnosti na tretiu osobu. Akékoľvek postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti bude považované za neplatné.

10.8

Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti jednostranne započítať voči pohľadávkam Spoločnosti z tohto zmluvného vzťahu, akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku. Akékoľvek jednostranné započítanie pohľadávok Užívateľom voči Spoločnosti bude považované za neplatné.

10.9

Tieto VOP môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je vždy slovenské znenie.

10.10 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2022

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

Registrácia Užívateľa v Platforme je bezodplatná, pričom za aktívny Účet sa Užívateľovi nebudú účtovať žiadne poplatky.

4.2

Licencia za používanie Platformy je pre Užívateľa poskytovaná Spoločnosťou bezodplatne.

4.3

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre používanie Platformy sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa Užívateľ a tieto náklady v celom rozsahu znáša Užívateľ.

4.4

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nemá právo na žiadnu odplatu za používanie Platformy.

4.5

Spoločnosť má voči Užívateľovi nárok na Odmenu za realizáciu Služieb prostredníctvom Platformy: (i) Vykládky, a/alebo (ii) Nakládky, a/alebo (iii) Opravy, a/alebo (iv) Nájmu EUROPALIET, t.j. nárok Spoločnosti na Odmenu vzniká v súvislosti s používaním Platformy a jej Služieb Užívateľom.

4.6

Za účelom využívania funkcií Platformy je potrebné, aby mal Užívateľ na svojom Účte Kredit vo výške postačujúcej na úhradu Služieb požadovaných Užívateľom prostredníctvom Platformy. GOPALL point obslúženie odmietne, ak Kredit na Účte nie je dostatočný na úhradu Odmeny.

4.7 Odmena

4.7.1 Spoločnosť má nárok na Odmenu za realizáciu (i) Vykládky a/alebo (ii) Nakládky EUROPALIET, ktorá sa počíta za príjem a/alebo výdaj každej jednej EUROPALETY to aj v závislosti od jej štandardu A a/alebo B. Výška Odmeny za manipuláciu závisí od Cenníka, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená systéme Platformy a môže sa pri jednotlivých GOPALL pointoch líšiť (ďalej aj ako ,,Odmena za manipuláciu“).

4.7.2 V Odmene za manipuláciu v rámci Vykládky bude zároveň zohľadnený:

4.7.2.1 počet nepoškodených EUROPALIET štandardu B, ktoré za poplatok hradený Užívateľom v systéme Platformy podľa Cenníka daného GOPALL pointu, prevezme GOPALL point ako EUROPALETY štandardu A,

4.7.2.2 počet nepoškodených EUROPALIET štandardu A, ktoré od Užívateľa prevezme GOPALL point ako EUROPALETY štandardu B, pričom Užívateľ dostane ohodnotenie kvalitatívneho rozdielu za tieto EUROPALETY späť v systéme Platformy ako Kredit a to podľa Cenníka daného GOPALL pointu,

4.7.3 Spoločnosť má nárok na Odmenu za Opravu prevzatých poškodených EUROPALIET, t.j. každej jednej EUROPALETY, ktoré boli na Servisnom GOPALL pointe od Užívateľa prevzaté spôsobom Vykládky. Výška Odmeny za Opravu závisí od Cenníka, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená systéme Platformy, pričom sa môže pri jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť (ďalej aj ako ,,Odmena za Opravu“).

4.7.4 Spoločnosť má nárok na Odmenu za Nájom EUROPALIET, ktorá sa počíta za výdaj každej jednej EUROPALETY a v závislosti od jej štandardu A a/alebo B a každý jeden deň trvania Nájmu až do ich vrátenia formou Vykládky na niektorom GOPALL pointe, t.j. do vyrovnania záporného Obalového konta Užívateľa. Výška Odmeny za Nájom závisí od Cenníka, ktorého aktuálna a účinná verzia je zverejnená systéme Platformy, pričom sa môže pri jednotlivých Servisných GOPALL pointoch líšiť (ďalej aj ako ,,Odmena za Nájom“).

4.7.5 Odmena za manipuláciu, Odmena Opravu a Odmena za Nájom spoločne ďalej pre účely týchto VOP ďalej aj ako ,,Odmena“.

4.7.6 V prípade, ak Odmena za Nájom presiahne výšku Kreditu na Účte Užívateľa, tak sa Užívateľ zaväzuje zvýšiť výšku Kreditu tak, aby postačoval na úhradu plynúcej Odmeny za Nájom. Ak Užívateľ výšku Kreditu nedoplní ani v lehote (2) dvoch kalendárnych dní od kedy Nájom presiahol výšku Kreditu na Účte Užívateľa, vzniká tak Spoločnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR (slovom: desať euro) za každú nevrátenú EUROPALETU (ďalej aj ako ,,Zmluvná pokuta“). Nárok Spoločnosti na náhradu škody nie je Zmluvnou pokutou dotknutý. Ak Užívateľ Kredit na Účte nedoplní ani v lehote (5) piatich pracovných dní od kedy Odmena za Nájom presiahla výšku Kreditu na Účte Užívateľa, tak je Spoločnosť oprávnená od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť z dôvodu jeho podstatného porušenia Užívateľom.

4.8

Výška Odmeny za využívanie Služieb Platformy sa na jednotlivých GOPALL pointoch môže líšiť, pričom Užívateľ má možnosť si ju vopred preveriť v systéme Platformy. Jednotkové ceny v Cenníku sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako ,,DPH“), ak nie je v Cenníku výslovne uvedené inak. V prípade ak je Užívateľ zahraničným subjektom, t.j. s miestom daňovej povinnosti mimo územia Slovenskej republiky, tak je povinný odvádzať DPH a plniť si všetky daňové povinnosti v zmysle právnych predpisov podľa miesta jeho daňovej povinnosti za čo v plnom rozsahu zodpovedá.

4.9

Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne upraviť (zvýšiť) Odmenu. Akákoľvek zmena Cenníka nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v systéme Platformy od ktorého sú ním Užívateľ, Spoločnosť a GOPALL point viazaní. Užívateľ vyjadruje súhlas s novým Cenníkom Spoločnosti tým, že užíva Platformu aj po nadobudnutí účinnosti nového Cenníka a požiada o poskytnutie služieb. Na Odmenu na ktorú vznikol Spoločnosti nárok v čase podľa pôvodného Cenníka sa bude vzťahovať pôvodný Cenník.

4.10

Spoločnosť je oprávnená jednostranne upraviť (zvýšiť) Odmenu od 01.01.2023 a následne každý ďalší kalendárny rok v súlade s indexom rastu spotrebiteľských cien uverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje priemernú percentuálnu mieru zmeny spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci príslušnému dátumu indexácie vykonanej Prenajímateľom (ďalej len „Index spotrebiteľských cien“). Index spotrebiteľských cien je uverejňovaný na nasledovnej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky: www.statistics.sk. (dokument „Potvrdenie o miere inflácie“). Tento číselný údaj vyjadruje percento zvýšenia Odmeny, pričom za základ pre výpočet zvýšeného nájomného pre nasledujúci kalendárny rok (po príslušnom kalendárnom roku) sa vždy berie výška Odmeny za posledné fakturované obdobie v príslušnom kalendárnom roku určená v EUR, bez ohľadu na zľavy, a im podobné plnenia dohodnuté Zmluvnými stranami, pokiaľ Zmluvnými stranami nie je dohodnuté inak, a to nasledovne:

ZO = PO + (PO x ISC )/100

ZO: výška odmeny po uskutočnenej zmene,

PN: výška odmeny pred uskutočnenou zmenou,

ISC: Index spotrebiteľských cien vo výške za predchádzajúci kalendárny rok.

Prvé zvýšenie odmeny sa vykoná od 01.01.2023, pričom za základ pre výpočet zvýšenej odmeny v roku 2022 sa berie výška nájomného dohodnutá v Cenníku. Pre vylúčenie pochybností, ak je Index spotrebiteľských cien za príslušný predchádzajúci kalendárny rok nižší alebo rovný nule, odmena sa za príslušný kalendárny rok nezvýši.

4.11

Nárok Spoločnosti na Odmenu vzniká okamihom zaevidovania nového stavu prijatých a/alebo vydaných EUROPALIET v systéme Platformy, t.j. Objednávka Užívateľa v systéme Platformy sa považuje ukončenú (ďalej aj ako ,,Ukončená Objednávka“).

4.12

Spoločnosť je oprávnená vždy k okamihu Ukončenia Objednávky jednostranne započítať svoj nárok na Odmenu (v príslušnej výške) voči peňažným prostriedkom Kreditu Užívateľa na jeho Účte s čím je Užívateľ oboznámený a bez výhrad s tým súhlasí. Užívateľ udeľuje Spoločnosti svoj súhlas na opakované jednostranné započítavanie nárokov na Odmenu (v príslušnej výške) počas trvania zmluvného vzťahu založeného medzi Užívateľom a Spoločnosťou, ako aj po jeho ukončení. Zápočet sa v Účte Užívateľa prejaví tak, že dôjde v príslušnej časti Odmeny k zníženiu hodnoty peňažných prostriedkov Kreditu Užívateľa, čo je zároveň považované sa jednostranný započítací prejav uskutočnený zo strany Spoločnosti voči Užívateľovi s čím Užívateľ súhlasí.

4.13

Po ukončení každého kalendárneho mesiaca Spoločnosť doručí Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal Užívateľ do Platformy (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú) alebo vo forme správy do Účtu Užívateľa (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú), zúčtovaciu faktúru k celkovej uhradenej mesačnej Odmene (vypočítanej ako súčin Ukončených Objednávok za uplynulý kalendárny mesiac a jednotkových cien v zmysle Cenníka) a to spolu dobropisom o úhrade príslušnej časti Odmeny.

4.14

Užívateľ vyhlasuje, že ku dňu vzniku tohto právneho vzťahu, neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Užívateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 Zákona o DPH. V prípade, ak nastane situácia, že by sa Spoločnosť stala ručiteľom za DPH podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH, resp. bude vznik takejto situácie hroziť, tak je Spoločnosť na účely úhrady DPH z titulu ručenia oprávnená zadržať Užívateľovi 20 % (alebo inú sumu určenú právnym predpisom ako výšku sadzby DPH) z výšky každej Odmeny a túto zadržanú časť použiť na účely úhrady DPH správcovi dane. Užívateľ je povinný hodnoverným spôsobom preukázať Spoločnosti, že dôvody ručenia za DPH pominuli.

4.15 Finančný limit

4.15.1 Na základe osobitnej dohody medzi Spoločnosťou a Užívateľom môžu byť faktúry na Odmenu za poskytnuté Služby uhrádzané odlišným spôsobom, ako je tento špecifikovaný v bodoch 4.12 a 4.13 týchto VOP.

4.15.2 Ak sa na tom Užívateľ a Spoločnosť dohodnú na základe osobitnej dohody a Spoločnosti bude na Užívateľa poskytnutý finančný limit zo strany subjektu poskytujúceho finančné krytie Spoločnosti, tak bude Spoločnosť vystavovať Užívateľovi za poskytnuté Služby faktúry vždy k 15. a k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za príslušné predchádzajúce obdobie. Odmena sa pre účely fakturácie vypočíta ako súčin Ukončených Objednávok za príslušné obdobie a jednotkových cien v zmysle Cenníka.

4.15.3 Spoločnosť bude vystavovať a doručovať Užívateľovi faktúry na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal Užívateľ do Platformy (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú) alebo vo forme správy do Účtu Užívateľa (písomná forma sa pre tieto účely považuje za zachovanú).

4.15.4 Splatnosť vystavených faktúr je 30 dní od ich doručenia Užívateľovi.

4.15.5 Spoločnosť bude vystavovať Užívateľovi faktúry maximálne do výšky finančného limitu poskytnutého na Užívateľa zo strany subjektu poskytujúceho finančné krytie Spoločnosti.

4.15.6 V prípade, ak subjekt poskytujúci finančné krytie Spoločnosti zruší alebo zníži finančné Krytie na Užívateľa, automaticky a bez potreby vykonania osobitného úkonu dochádza k príslušnej zmene podmienok spôsobu Odmeny medzi Užívateľom a Spoločnosťou.

4.15.7 Na postup úhrady Odmeny podľa tohto bodu nemá Užívateľ právny nárok. V prípade, ak nie je osobitne medzi Spoločnosťou a Užívateľom dohodnuté inak, tak sa ustanovenie bodu 4.15 VOP neuplatňuje.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ berie na vedomie, že prostredníctvom využívania služieb Platformy môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajoch na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v ,,Zásadách ochrany osobných údajov GOPALL“ zverejnených na internetovej webovej stránke www.gopall.com, pričom Užívateľ akceptáciou a súhlasom s týmito VOP výslovne vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil a so spracovaním osobných údajov v prípade, že k nim bude dochádzať súhlasí.

6. DOVERNÉ INFORMÁCIE

6.1

Užívateľ a Spoločnosť sa zaväzujú, že všetky informácie, ktoré sú im sprístupnené používaním Platformy ako dôverné (ďalej ako „Dôverné informácie”), budú udržiavať v tajnosti, nevyužijú ich k svojmu finančnému, či inému prospechu ani v prospech alebo potreby tretej osoby, nesprístupnia ich tretím stranám bez predchádzajúceho písomného druhej strany a nepoužijú tieto informácie a materiály k iným účelom než k plneniu založeného zmluvného vzťahu.

6.2 Za Dôverné informácie podľa bodu 6.1 sa nepovažujú:

6.2.1 informácie, ktoré sú v deň uzatvorenia zmluvného vzťahu verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov,

6.2.2 informácie, ktoré sa stali po dni uzatvorenia zmluvného vzťahu verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy.

6.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 6.1 sa nevzťahuje na prípady:

6.3.1 keď Užívateľ alebo Spoločnosť zverejnili Dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany,

6.3.2 keď na základe zákona vznikne niektorej strane povinnosť poskytnúť Dôverné informácie; Strana zverejňujúca Dôverné informácie je v takomto prípade povinná informovať druhú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým a v akom ju hodlá plniť; v takomto prípade je však strana zverejňujúca Dôverné informácie povinná urobiť vhodné a účelné opatrenia maximálne utajujúce zverejňované Dôverné informácie pred nepovolanými osobami (napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné / daňové tajomstvo, doložkou „dôverné“, „prísne tajné“ a podobne),

6.3.3 ak strana použila Dôverné informácie v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tohto Zmluvného vzťahu.

6.4

Strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám.

6.5

Záväzky mlčanlivosti sú časovo neobmedzené a trvajú aj po zániku tohto právneho vzťahu.

6.6

Ustanoveniami predchádzajúcich bodov tohto článku VOP nie je nijako obmedzené právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

7. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

7.1

Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za akékoľvek konanie (úkony) Užívateľa prostredníctvom používania Platformy, za toto zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

7.2

Za všetku činnosť, ktorá sa vykonáva na Účte a v Platforme a/alebo jej prostredníctvom je výlučne (v plnom rozsahu) zodpovedný Užívateľ a o akomkoľvek neoprávnenom použití je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť prostredníctvom kontaktných údajov Spoločnosti zverejnených na webovej stránke www.gopall.com.

7.3

Spoločnosť nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu, škodu, či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím Účtu a Platformy, ani oprávneným použitím účtu a Platformy Užívateľom. Všetku zodpovednosť za aktivitu a úkony nesie Užívateľ a to objektívne bez ohľadu na zavinenie.

7.4

Užívateľ je výhradne zodpovedný za zabezpečenie a ochranu svojho hesla od Účtu.

7.5

Konanie tretích osôb, ktorým bol udelený Užívateľský prístup a Vodičov zakladá práva a povinnosti priamo Užívateľovi, t.j. zaväzuje priamo Užívateľa bez možnosti liberácie, t.j. ide o absolútnu zodpovednosť Užívateľa.

7.6

Spoločnosť nezodpovedá (ani neručí) za akékoľvek konanie (úkony) Užívateľa a tretích osôb, ktorým Užívateľ udelil Užívateľský prístup. Za toto konanie (úkony) zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

7.7

Zrušenie Užívateľského prístupu tretej osoby Užívateľom sa nevzťahuje na úkony, ktoré boli treťou osobou vykonané do momentu zrušenia prístupu a za tieto v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ.

7.8

Spoločnosť neposkytujeme žiadne záruky v súvislosti s používaním Platformy, jej obsahom a nenesie zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných Platformou alebo jej prostredníctvom, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie fungovania Platformy.

7.9

V prípade, že dôjde k trvalému ukončeniu Služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy Spoločnosť z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť nevyplýva s výnimkou povinnosti uhradiť Užívateľovi v peniazoch aktuálnu sumu Kreditu na jeho Účte a to po odpočítaní nárokov Spoločnosti. Peniaze v hodnote Kreditu budú uhradené výlučne na účet Užívateľa, ktorý je určený Užívateľom v systéme Platformy.

7.10

Užívateľ súhlasí s tým, zaväzuje sa a sľubuje, že Spoločnosť odškodní v celom rozsahu bez obmedzenia za všetku ujmu a škodu, ktorá Spoločnosti vznikne v súvislosti s neoprávneným používaním Platformy.

8. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU A UKONČENIE REGISTRÁCIE

8.1

Spoločnosť je oprávnená jednostrannou výpoveďou a to aj bez udania dôvodu ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom a následne zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme:

8.1.1 Spoločnosť zašle písomnú výpoveď na adresu sídla Užívateľa.

8.1.2 Výpovedná doba je (2) dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede Užívateľovi. K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom uplynutia výpovednej doby. Týmto okamihom zároveň zaniká aj užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle VLP na používanie Platformy. Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po zániku zmluvného vzťahu.

8.1.3 Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

8.1.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou zo strany Spoločnosti, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie Kreditu, ak mu ešte beží Nájom EUROPALIET, t.j. má záporné Obalové konto a tieto EUROPALETY všetky nevrátil formou Vykládky s využitím funkcií Platformy na niektorom GOPALL pointe. Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi v takom prípade vyplatené najskôr až po tom, ako Užívateľ vráti všetky EUROPALETY formou Vykládky a to vo výške po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

Ak nie je možné Odmenu za Nájom uspokojiť z Kreditu Užívateľa, tak je Užívateľ povinný prevzaté EUROPALETY odkúpiť za kúpnu cenu vo výške, ktorú určí Spoločnosť, ak sa nedohodnú inak. Spoločnosť má za týmto účelom právo vystaviť Užívateľovi faktúru za odpredaj takýchto EUROPALIET, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť.

8.2

Užívateľ je oprávnený jednostrannou výpoveďou a to aj bez udania dôvodu ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom a pričom následne dôjde zrušeniu registrácie Užívateľa v Platforme.

8.2.1 Užívateľ zašle písomnú výpoveď na adresu sídla Spoločnosti.

8.2.2 Výpovedná doba je (2) dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede Spoločnosti. K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom uplynutia výpovednej doby. Týmto okamihom zároveň zaniká aj užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle VLP na používanie Platformy. Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po zániku zmluvného vzťahu.

8.2.3 Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

8.2.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou zo strany Užívateľa, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie Kreditu, ak mu ešte beží Nájom EUROPALIET, t.j. má záporné Obalové konto a tieto EUROPALETY všetky nevrátil formou Vykládky s využitím funkcií Platformy na niektorom GOPALL pointe. Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi v takom prípade vyplatené najskôr až po tom, ako Užívateľ vráti všetky EUROPALETY formou Vykládky a to vo výške po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

Ak nie je možné Odmenu za Nájom uspokojiť z Kreditu Užívateľa, tak je Užívateľ povinný prevzaté EUROPALETY odkúpiť za kúpnu cenu vo výške, ktorú určí Spoločnosť, ak sa nedohodnú inak. Spoločnosť má za týmto účelom právo vystaviť Užívateľovi faktúru za odpredaj takýchto EUROPALIET, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť.

8.3

V prípade porušenia zmluvných povinností podľa VOP, a/alebo VLP a/alebo právnych predpisov a/alebo dobrých mravov zo strany Užívateľa, má Spoločnosť právo aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľovi pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť používanie Platformy (zrušiť registráciu Užívateľa) a to bez ohľadu na právo Spoločnosti uplatniť si ďalšie nároky voči Užívateľovi na ochranu práv Spoločnosti a/alebo práv tretích osôb. V takom prípade Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nebude mať nárok na akékoľvek plnenie zmluvných povinností zo strany Spoločnosti, ani nárok na náhradu škody, resp. inej ujmy spôsobenej pozastavením, obmedzením alebo ukončením používania (zrušením registrácie Užívateľa) Platformy.

8.4 Spoločnosť je oprávnená jednostranným odstúpením z dôvodov podľa bodu 8.3 tohto článku VOP ukončiť zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a Užívateľom udelením súhlasu Užívateľa s týmito VOP a následne zrušiť registráciu Užívateľa v Platforme.

8.4.1 Spoločnosť zašle odstúpenie elektronicky na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú má Užívateľ uvedenú v Platforme, pričom odstúpenie sa považuje za doručené Užívateľovi okamihom jeho odoslania Spoločnosťou na predmetnú e-mailovú adresu a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa Užívateľ o odstúpení dozvedel alebo nie, pričom písomná forma úkonu sa v danom prípade považuje za zachovanú.

8.4.2 K ukončenie zmluvného vzťahu dochádza okamihom doručenia odstúpenia Užívateľovi. Týmto okamihom zároveň zaniká aj užívateľská licencia udelená Spoločnosťou Užívateľovi v zmysle VLP na používanie Platformy. Zrušenie registrácie Užívateľa v Platforme, t.j. zrušenie jeho Účtu a Užívateľských prístupov do Platformy sa uskutoční najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení odstúpenia Užívateľovi.

8.4.3 Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi vrátené výlučne na firemný účet Užívateľa, ktorý bol naposledy určený Užívateľom v Platforme a to najneskôr druhý pracovný deň po zrušení registrácie Užívateľa v Platforme po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

8.4.4 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu odstúpením zo strany Spoločnosti, nemá Užívateľ nárok na vyplatenie Kreditu, ak mu ešte beží Nájom EUROPALIET, t.j. má záporné Obalové konto a tieto EUROPALETY všetky nevrátil formou Vykládky s využitím funkcií Platformy na niektorom GOPALL pointe. Peniaze z Kreditu budú Užívateľovi v takom prípade vyplatené najskôr až po tom, ako Užívateľ vráti všetky EUROPALETY formou Vykládky a to vo výške po odpočítaní nárokov, ktoré vznikli Spoločnosti voči Užívateľovi.

Ak nie je možné Odmenu za Nájom uspokojiť z Kreditu Užívateľa, tak je Užívateľ povinný prevzaté EUROPALETY odkúpiť za kúpnu cenu v obvyklej výške, ktorú určí Spoločnosť, ak sa nedohodnú inak. Spoločnosť má za týmto účelom právo vystaviť Užívateľovi faktúru za odpredaj takýchto EUROPALIE, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť.

8.5

Užívateľ nie je oprávnený ukončiť tento zmluvný vzťah formou jednostranného odstúpenia.

8.6

Vyššie uvedené ukončenie zmluvného vzťahu (bez ohľadu na formu ukončenia) nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ustanovení, ktoré majú trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom.

9. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

9.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa poštou doručujú písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy na adresu sídla adresáta (prijímajúcej Zmluvnej strany), uvedenú v príslušnom registri v ktorom je dotknutá Zmluvná strana registrovaná, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom písomnosti, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

9.2

Zmluvné strany sú oprávnené zasielať si oznámenia a písomnosti (s výnimkou oznámení a písomností, ktoré smerujú k zmene alebo ukončeniu tejto zmluvného vzťahu okrem bodu 8.5 týchto VOP) aj e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú si Zmluvné strany oznámili alebo prostredníctvom funkcií Platformy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Tieto VOP a vzťahy medzi Spoločnosťou a Užívateľom sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku (s vylúčením jeho kolíznych noriem). Užívateľ súhlasí, aby s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi Spoločnosťou a Užívateľom vznikne/môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde podľa vecnej a miestnej príslušnosti v zmysle slovenských procesných právnych predpisov, ak je Užívateľ zahraničným subjektom, tak podľa sídla Spoločnosti.

10.2

Tieto VOP spoločne s dokumentami, na ktoré VOP odkazujú a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými Spoločnosťou v Platforme predstavujú úplnú dohodu medzi Spoločnosťou a Užívateľom týkajúcu sa Platformy a služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy.

10.3

Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto VOP a Spoločnosť je oprávnená jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti, vykonateľné a nedotknuté.

10.4

Tie práva a povinnosti, ktoré zo svojej povahy majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení týchto VOP, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ich ukončení, najmä (avšak nie výlučne) sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti, odškodnenia, rozhodnom práve, súdnej právomoci, nárokoch Spoločnsoti a pod.

10.5

Spoločnosť je oprávnená postúpiť akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Užívateľovi a to aj bez súhlasu Užívateľa na tretiu osobu.

10.6

Spoločnosť je oprávnená jednostranne započítať voči pohľadávkam Užívateľa z tohto zmluvného vzťahu, akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku.

10.7

Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti postúpiť akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Spoločnosti na tretiu osobu. Akékoľvek postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti bude považované za neplatné.

10.8

Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti jednostranne započítať voči pohľadávkam Spoločnosti z tohto zmluvného vzťahu, akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku. Akékoľvek jednostranné započítanie pohľadávok Užívateľom voči Spoločnosti bude považované za neplatné.

10.9

Tieto VOP môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je vždy slovenské znenie.

10.10 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2022